Projekt udruge: Vrijeme je za POMAK!

Vrijeme je za POMAK! Promicanje dobrog upravljanja i jačanje kapaciteta Udruge POMAK

SAŽETAK PROJEKTA / SUMMARY OF THE PROJECT

Vrijeme je za POMAK! Promicanje dobrog upravljanja i jačanje kapaciteta Udruge POMAK

It’s time to MOVE! Promoting good
governance and build the capacity of POMAK Association

Vrijeme je za POMAK! Promicanje dobrog upravljanja i jačanje kapaciteta Udruge POMAK

OPIS:
Udruga Pomak je mlada udruga, osnovana u siječnju 2022.godine u Kutini s ciljevima promocije
dobrog i transparentnog upravljanja, te zaštite zviždača u Republici Hrvatskoj. Kako su zviždači u
Hrvatskoj marginalizirana skupina, tako su i OCD-ovi koji se bave tom tematikom zanemareni i
prepušteni individualnim inicijativama. Ovim projektom želimo ojačati kapacitete OCD-a, dati
adekvatna znanja vodstvu i volonterima za sustavni rad u lokalnoj razini i sa marginaliziranim
skupinama kojima se krše ljudska prava. Isto tako, kvalitetnom edukacijom iz upravljanja i
fundraisinga dajemo alat OCD-u za daljnji sustavni rad i održivost rada udruge na svim razinama, čak i
kada projekt završi.

Putem javne zagovaračke kampanje I edukativnog- promotivnog događanja želimo potaknuti
umrežavanje srodnih OCD-a, senzibilizirati i educirati javnost, u cilju postizanja snažnije percepcije
javnosti o zviždačima kao pojedincima koji se odvažno zalažu za očuvanje i zaštitu javnih interesa.
Očekujemo da ćemo temeljem predviđenih aktivnosti ojačati položaj udruge Pomak, a samim time i
položaj prijavitelja nepravilnosti (zviždača) na lokalnoj i državnoj razini. Vjerujemo da će vodstvo
udruge i volonteri imati veće kompetencije I znanje o upravljanju udrugom, pozicioniranjem I
marketingom, te prikupljanjem sredstava za udrugu. Edukacijom vodstva srodnih udruga nadamo se i
očekujemo podržavanje novih partnerstva među udrugama, a time i zagovaračke snage
marginalizirane skupine.

Realizacijom javnih zagovaračkih kampanji, senzibilizirati ćemo širu javnost za probleme zviždača, te
očekujemo veću podršku od strane relevantnih dionika (pravobraniteljice, javnosti, medija) za
prijavljivanje nepravilnosti, čime se jača i demokratizacija društva, te važnost transparentnog I
dobrog upravljanja.

Očekujemo da će šira javnost biti informiranija I upućenija što je to zviždaštvo, a sami zviždači da će
imati adekvatnu adresu za dobivanje informativne podrške u svom radu.

TRAJANJE PROJEKTA:
Razdoblje provedbe projekta traje od 30.09.2022. do 29.06.2023.godine i iznosi 9 mjeseci.
VRIJEDNOST PROJEKTA:
Ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznose 14.987,50 eura.
KONTAKT OSOBA ZA PROJEKT:
Kontakt osoba za projekt je Adrijana Cvrtila.
WEB STRANICA/FB STRANICA ORGANIZACIJE ILI PROJEKTA:
Facebook stranica Udruga za promicanje dobrog upravljanja i rada Pomak.
INFORMACIJA O TOME PROVODI LI SE PROJEKT U SURADNJI SA PARTNERIMA IZ ZEMALJA
DONATORA:

Projekt se ne provodi u suradnji sa partnerima iz zemalja donatora.


It’s time to MOVE! Promoting good governance and build the capacity of POMAK Association

SUMMARY OF THE PROJECT:
Association “SHIFT” is a young association, founded in Kutina with the aim of promoting good
governance and transparent management and protecting whistleblowers in the Republic of Croatia.
As whistleblowers are a marginalized group in Croatia, CSOs dealing with this topic are also. We have
been neglected and left to individual initiatives. With this project we want to strengthen the capacity
of CSOs, provide adequate knowledge to leadership and volunteers to work systematically at the
local level and with marginalized groups and groups whose human rights were violated. Also, with
quality education in management and fundraising, we provide a tool to CSOs for further systematic
work and sustainability of the association at all levels, even when the project is completed.
Through a public advocacy campaign and an educational-promotional event, we want to encourage
networking of related CSOs, sensitize and educate the public, in order to achieve a stronger public
perception of whistleblowers as individuals who boldly advocate for the preservation and protection
of public interests.

We expect that based on the planned activities, we will strengthen the position of the Association
Shift, and thus the position of whistleblowers at the local and state level. We believe that the
leadership of the association and volunteers will have greater competencies and knowledge of
managing the association, positioning and marketing and fundraising for the association. By
educating the leadership of related associations, we hope and expect to support new partnerships
between associations, and thus the advocacy forces of the marginalized group.

Through the implementation of public advocacy campaigns, we will sensitize the general public to
the problems of whistleblowers, and we expect greater support from relevant stakeholders
(ombudswoman, public, media) to report irregularities, thus strengthening the democratization of
society and the importance of transparent and good governance.

We expect that the general public will be more informed and informed about whistleblowing, and
that whistleblowers themselves will have an adequate address for receiving informative support in
their work.

DURATION OF THE PROJECT:
The project implementation period lasts from 30.09.2022.do to 29.06.2023.,and lasts 9 months.

THE AMOUNT OF THE PROJECT:
Total eligible costs amount to 14.987,50 euros.

CONTACT PERSON FOR THE PROJECT:
Contact person for the project is Adrijana Cvrtila.
WEBSITE/FB PAGE OF THE ORGANIZATION:
FB PAGE: Association for the promotion of good management and Work SHIFT
WEBSITE:associationshift.hr

The Project is not implemented in cooperation with partners from donor countries.