Pomaknimo Hrvatsku – stvorimo poticajno okruženje za zviždače!

SAŽETAK PROJEKTA

Dok je u Hrvatskoj tijekom posljednjih godina pozornost javnosti i medija u pogledu teme zviždanja u konstantnom porastu, politički dijalog po tom pitanju još uvijek se nalazi u početnoj fazi.

Šira javnost ne razumije u potpunosti važnost i ulogu zviždača u razotkrivanju korupcije, sami potencijalni zviždači ne znaju svoja prava, način prijave nepravilnosti i sva ograničenja koja ih čekaju na dugotrajnom i mukotrpnom putu prijave nepravilnosti, a političke grupacije i elite smatraju ih smetnjom i opasnosti, a ne korektivom dobrog upravljanja.

Ovim projektom želimo stvoriti pozitivnu klimu i poticajno okruženje za zviždače, educirati ih o pravima, načinima kako ostvariti ta prava, te im dati pravno savjetovanje koje bi ih potaknulo na prijavu nepravilnosti. Široj javnosti i ostalim dionicima u sustavu proširiti ćemo znanje o ljudskim pravima, ali i implementaciji prava koje imaju iz EU direktive o zviždačima i EU povelje o ljudskim pravima. Konačno, tijekom cijelog projekta, prikupljati ćemo podatke o zviždačima, napraviti detaljnu analizu njihove demografije, stanja i potreba, što će rezultirati izradom Izvještaja o stanju zviždača u i implementaciji EU direktive o zviždačima u RH, koje ćemo predstaviti na okruglom stolu i pozvati zakonodavce, watch-dogove, pravobraniteljstvo i ostale ključne aktere da koriste dobivene podatke i budu uključeniji u zaštiti zviždača i prevenciji korupcije na svim razinama u Republici Hrvatskoj.

Trajanje projekta: 12 mjeseci.

Vrijednost projekta:29.938,60 eura

Na ovom projektu su zaposlene dvije osobe na rad s polovicom punog radnog vremena na mjestima, kordinator projekta (A.Ježić) i na mjestu voditelja projekta (S.Simičić) ,a kontakt sa njima se može ostvariti putem emaila pomak.kt@gmail.com

„Financirano sredstvima Europske unije. Izneseni stavovi i mišljenja su stavovi i mišljenja autora i ne moraju se podudarati sa stavovima i mišljenjima Europske unije ili Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA). Ni Europska unija ni EACEA ne mogu se smatrati odgovornima za njih.“

„Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.“

“Stajališta izražena u ovoj publikaciji/programu/izlošku/videu/audio materijalu isključiva su odgovornost Udruge za promicanje dobrog upravljanja i rada „POMAK“ i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.“

Let’s Move Croatia Forward – Create an Encouraging Environment for Whistleblowers!

PROJECT SUMMARY

While the attention of the media and general public for whistleblowers in Croatia is in constant increase, political dialogue, especially in civic sector is just starting. Broader public doesn’t understand the role and importance of whistleblowers in reporting/disclosing corruption, whistleblowers themselves do not know their rights, ways and means on reporting irregularities, and political groups and elite find whistleblowers to be a nuisance and danger, and not a corrective for good governance.

With this project we want to create a safe and positive environment for whistleblowers, educate them on their rights and means to consume them and give them legal counselling which would encourage them to report irregularities. To broader public and other stakeholders in the system, we will increase the knowledge on human rights, but also the increase the knowledge of implementing rights foreseen in the EU directive for whistleblowers and EU charter on human rights. Finally, throughout the duration of the project, we will collect and monitor data on whistleblowers, their state and needs, which will result in making a “Report on state of whistleblowers  and implementation of EU Directive in Croatia”, which we will present on a public roundtable, where all key actors will be invited (Ombudsman, lawmakers, watchdogs, government) in order to use the collected data and be more involved whistleblowers’ protection and prevention of corruption on all levels in Croatia. 

Duration of the project: 12 months

Project value: 29.938,60 EUR

„Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.“

„Project is co-financed by the Government Office for Cooperation with NGOs.“

„The views expressed in this publication/program/exhibit/video/audio material are the sole responsibility of Association for the Promotion of Good Governance and Performance „SHIFT“ and do not necessarily reflect the opinion of the Government Office for Cooperation with NGOs.“